Fanparticipatie bij KSK Beveren #1: hoe werkt het?

Sinds 2011 wordt onze club integraal bestuurd door de supporters en is ze, zoals dat dan mooi wordt omschreven, 100% fan-owned. Toch merken wij, niet in het minst in de afgelopen weken en maanden, dat de media en buitenstaanders nog steeds niet begrijpen hoe zoiets concreet in zijn werk gaat. Daarom geven wij u graag op eenvoudige wijze onze werking mee. 

KSK Beveren is sinds 1949 een vzw en werkt tot op vandaag nog steeds onder deze verenigingsvorm. Op zich maakt de vorm van de onderneming echter niet uit: fanparticipatie is mogelijk in iedere mogelijke verenigings- of vennootschapsvorm. Uiteraard zullen de modaliteiten ervan verschillen per gekozen rechtsstructuur.

Iedereen kan lid worden van de vzw KSK Beveren, mits een bijdrage van 35 euro per jaar. Onze club heeft doelbewust gekozen om het toetredingsgeld te beperken, zodat éénieder de financiële mogelijkheid heeft om lid te worden. Ieder lid van de vzw krijgt stemrecht op de algemene vergadering, het hoogste orgaan van de vzw.

Een belangrijk principe van het stemrecht op de algemene vergadering is dat van ‘one fan, one vote’. Ieder stemgerechtigd lid beschikt over maximaal één stem. Dat is een zeer belangrijk democratisch gegeven: stemmen kunnen niet gekaapt worden door leden die bijvoorbeeld meer geld geven of meer macht uitoefenen. Op deze manier is iedere fan gelijk en wordt maximaal rekening gehouden met het clubbelang en niet met individuele belangen. Let op: in vennootschappen kunnen stemrechten perfect gesplitst worden van aandelen (die winstuitkeringen met zich meebrengen). Dat structurele fanparticipatie niet kan in een professionele vennootschap is dan ook een mythe.

De algemene vergadering is het hoogste orgaan van de vzw. Zij neemt alle structurele beslissingen binnen de club en controleert de raad van bestuur. Aangezien wij menen dat de supporters het allerbelangrijkste goed zijn van een voetbalclub, komt het ook aan hen toe om alle belangrijke zaken die de club aanbelangen te kunnen bepalen.

 Voorbeelden van bevoegdheden die behoren tot de algemene vergadering:

  • Het goedkeuren van de jaarrekening (zijn de financiële cijfers correct opgesteld en is de club nog steeds gezond?);
  • Kwijting van de raad van bestuur (hebben zij hun werk goed gedaan?);
  • Het vaststellen van de begroting (hoeveel en welke middelen worden gebruikt voor welke doeleinden?);
  • Het benoemen van de raad van bestuur (wie bestuurt de club op dagdagelijkse basis?);
  • Het wijzigen van de statuten (op welke wijze dient de club te worden bestuurd?);
  • Structurele beslissingen over de rechtstoestand van de vzw (fusie, ontbinding, vereffening, overdracht patrimonium, nieuwe vennootschapsvorm enzovoort);

De algemene vergadering komt minstens viermaal per jaar samen. Naast het nemen van bovenstaande belangrijke beslissingen, worden de leden ook belast met het controleren van de werkzaamheden van de raad van bestuur. De raad wordt dan ook verplicht om op transparante wijze de stand van zaken mee te delen over alle onderdelen van de club. Dit gebeurt tijdens de ledenvergaderingen of op eenvoudig verzoek.

De raad van bestuur wordt iedere vier jaar democratisch verkozen door de algemene vergadering. Ook hier wordt het democratische principe van ‘one fan, one vote’ toegepast. Enkel vzw-leden kunnen zich kandidaat stellen als bestuurslid. Dit opnieuw om het clubbelang boven het individuele belang te doen primeren.

De raad van bestuur bestuurt de club in haar dagelijkse werking: zij voert de besluiten van de algemene vergadering uit, sluit overeenkomsten af met derden (leveranciers, trainers, spelers …) en vertegenwoordigt de club tegenover de buitenwereld. De raad van bestuur beslist collegiaal of, bij gebreke aan akkoord, bij gewone meerderheid.

Om te besluiten geven we u nog enkele voorbeelden mee over wat de leden NIET mogen beslissen:

  • De leden kiezen niet wie er trainer wordt of wanneer de trainer ontslagen wordt -> deze keuze wordt genomen door de raad van bestuur, daarin geadviseerd door de sportief verantwoordelijke. De leden kunnen uiteraard de raad van bestuur op het appel roepen, ook met betrekking tot de sportieve werking.
  • De leden hebben geen enkele inbreng inzake opstellingen of tactische beslissingen -> deze keuzes worden enkel gemaakt door de trainersstaf. Onafhankelijkheid van de staf is van cruciaal belang.
  • De leden hebben geen inzage in persoonlijke zaken van spelers en trainers, zoals bijvoorbeeld lonen en contractvoorwaarden -> de leden keuren wel het globale sportieve budget goed dat jaarlijks wordt toegekend.
  • Alle zaken die het dagelijks bestuur betreffen worden beslist door de raad van bestuur, voornamelijk uit praktisch oogpunt -> alle beslissingen worden uiteraard wel gecontroleerd door de leden en kunnen leiden tot aansprakelijkheid van de bestuurders.